شرکت ریز موج الکترونیک رسام، دارای گواهی ارزش افزوده می باشد.